top of page

Verkoopvoorwaarden

"

VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze verkoopsprijzen staan zonder enige verbintenis vast, al onze werken worden uitgevoerd volgens de prijzen

en voorwaarden geldig op het moment van de levering.

Elk in onze studio te fotograferen onderwerp, zal door de klant zelf afgeleverd en teruggenomen worden.

Wordt onze eigendom, al het materiaal niet teruggenomen binnen de 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van

levering van het werk waarmede dit werd uitgevoerd.

De negatieven blijven onze eigendom. Zij vertegenwoordigen een deel van het materiaal nodig bij het maken

van de afdrukken. De klant heeft alleen recht op de afdrukken der negatieven.Dezelfde voorwaarden gelden

voor de digitale negatieven, raw beelden.

Voor elk doel en o.a. voor verkoopbare edities en publicaties behouden wij ons uitsluitend het recht van overname

(copyright) toe.

Zonder door ons voorafgaande schriftelijke toelating (en of) compensatie, is overname en reproductie van onze

foto’s door een derde verboden.

De klant is altijd verondersteld het recht tot overname te bezitten van de foto’s of andere documenten die hij ons

toevertrouwd. Wij weren uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid daaromtrent van ons af. De klant zal ons vrijwaren

voor alle vorderingen van derden met betrekking tot de door de klant aan ons toevertrouwde documenten en

foto’s.

Alle reproducties van onze foto’s moeten met duidelijk schrift ”Studio Leyssen Bocholt” vermelden.

Alle facturen van Studio Leyssen zijn contant betaalbaar, ten laatste 30 dagen na factuurdatum. Iedere op haar

vervaldag laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest opleveren van

12% per jaar en zal van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het

factuurbedrag met een minimum van € 75,00.

Worden alleen als geldig beschouwd de klachten die ons schriftelijk binnen de 8 dagen die de levering van de

werken volgen, bereiken.

Wij verwerpen alle aansprakelijkheid in geval van totaal of gedeeltelijk verlies, beschadiging tijdens de werken

of wegens schadegeval door ongeluk van de voorwerpen die ons zijn toevertrouwd.

De werken door onze zorg verzonden reizen op eigen risico van de bestemmeling.

In geval van geschil zijn alleen bevoegd : ofwel de vrederechter van Bree of de handelsrechtbank van Tongeren,

naargelang de grootte van de vordering.

Iedere bestelling heeft, ipso facto, en zonder uitzondering, een volledige toestemming van onze algemene verkoopsvoorwaarden

tot gevolg. Deze in elk geval, beschouwd als deel uitmakende van ons ontvangstbewijs.

Het anuleringsrecht uit de wet koop op afstand is niet van toepassing op maatwerk.

"

bottom of page